Activity Feed
Find Random Story
WORD COUNT : 
  Zopler
Started by
Be the first to vote!
Share This Story
Short URL:
- a while ago
יום בהיר אחד כאשר הילדים הלכו לבית הספר וההורים נסעו לעבודה.
פינקי נשארה לבד, לשמור על הבית. היא אכלה מצלוחית האוכל שלה ושתתה מים ממיכל המים, שכבה לנוח ופתאום הרגישה עקצוץ ברגל זה היה יתוש.
פינקי ניערה את הרגל קמה וניסתה לשכב שוב אבל היתוש לא נתן לה מנוחה .
פינקי לא ידעה מה לעשות ולבסוף החליטה לנסות ולצאת מחוץ לבית.
Login or Join to continue the story.